Se co thuoc tri giay phep con Sẽ có thuốc trị giấy phép con

Sẽ có một nghị định về quản lý nhà nước đối với giấy phép kinh doanh (GPKD), đó chính là thuốc để trị giấy phép con (GPC). Đó là khẳng định..