» Tìm kiếm:

Ông Caduo Matsumura

Tam Coc Bich Dong voi chuong trinh quy hoach tong the Tam Cốc - Bích Động với chương trình quy hoạch tổng thể

"Nơi này thực là một Hạ Long cạn. Trong tương lai khoảng 5-10 năm nữa, đây có thể trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng". Ông Caduo..