Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh TTXVN

Thông qua quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân
** Phân công Ủy viên Bộ Chính trị Hồ Đức Việt tham gia Ban Bí thư
** Thi hành kỷ luật khiển trách và phân công công tác khác đối với Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đào Ngọc Dung do vi phạm quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ra Thông báo. Toàn văn như sau:

“Từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2006, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ ba tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị; đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân; xem xét một số vấn đề công tác nhân sự và kỷ luật đảng.

Kế thừa Quy chế làm việc của khóa IX và đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chế độ làm việc, phương pháp công tác, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X thể hiện rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời phát huy vai trò, chức năng của từng thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là tính chủ động, năng động trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; đề cao trách nhiệm lãnh đạo tập thể đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong bộ máy; tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội X đã quyết định, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng, của đất nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó ưu tiên tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ Trung ương khóa X.

Thực hiện chủ trương của Đại hội X về việc kiên quyết đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết định ra Nghị quyết "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Trên cơ sở đánh giá tình hình và nguyên nhân của tệ tham nhũng, lãng phí hiện nay, Nghị quyết đã đề ra hệ thống quan điểm và giải pháp đồng bộ vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong cuộc đấu tranh này, để giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân là một vấn đề cụ thể, nhưng rất hệ trọng vì nó liên quan đến quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng được đặt ra từ nhiều năm nay. Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội X giao, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua "Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân" theo tinh thần bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định của Đảng và các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong mọi lĩnh vực, để vừa phát huy được khả năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất của đảng viên, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe Bộ Chính trị báo cáo về việc điều chỉnh, phân công công tác đối với đồng chí: Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi không tham gia Ban Bí thư Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí để đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác đối với đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, do vi phạm Quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia.

Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, với tinh thần đổi mới và quyết tâm sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận và thống nhất cao về những vấn đề đặt ra.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động; làm tốt nhiệm vụ quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển quan trọng của đất nước những năm tiếp theo”.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: Phòng và chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi tiến hành và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đồng bộ

** Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi phải tiến hành và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đồng bộ. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Trung ương đã đề ra các nhóm giải pháp về tư tưởng, chính trị, kinh tế, pháp luật, bao gồm giáo dục đạo đức, lối sống; bổ sung hoàn chỉnh các cơ chế, quy định trước hết về quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế, tài chính; cải cách hành chính nhà nước; cơ chế thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát; thực hiện cơ chế giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cơ quan truyền thông đại chúng và của nhân dân; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tố cáo, bảo vệ và có chính sách khen thưởng người tố cáo đúng các vụ tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm khắc những ai trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để vu khống, hãm hại người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời bảo đảm tính trung thực, chính xác, hoạt động đúng luật pháp, kiên quyết khắc phục lối thông tin một chiều hoặc quy kết một cách không căn cứ, làm lộ lọt bí mật của cơ quan điều tra.

Hành vi tham nhũng, lãng phí là biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ". Do đó, trong thời gian tới, kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, toàn Đảng sẽ tiếp tục tiến hành một cách thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức. Cùng với việc giáo dục đạo đức là giáo dục chính sách, luật pháp, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... để mọi người tuân theo và có căn cứ để giám sát đảng viên, giám sát cán bộ, công chức. Nêu gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, công chức liêm chính để đẩy lùi tư tưởng và hành vi tiêu cực; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống và đi đầu trong cuộc đấu tranh; coi đó là một tiêu chí để đánh giá và xem xét, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Đồng thời các cấp ủy đảng phải tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực thi pháp luật trong trường hợp cán bộ, công chức trong tổ chức của mình có hành vi tham nhũng, lãng phí cần xử lý, không được dung túng, bao che. Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào, dù đương chức hay nghỉ hưu.

Kinh nghiệm xử lý các vụ tham nhũng vừa qua cho thấy vai trò cán bộ quản lý và người đứng đầu các tổ chức là rất quan trọng. Cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu liêm khiết, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không tơ hào hoặc phung phí của công thì cơ quan, tổ chức đó sẽ trong sạch, công tác có hiệu quả, được nhân dân tin yêu. Do đó, việc quản lý cán bộ, đánh giá đúng, sử dụng và bổ nhiệm đúng có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người mắc vào tệ tham nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm như miễn nhiệm, bãi nhiệm người đứng đầu các tổ chức để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng.

Mỗi đồng tiền ngân sách, có nguồn gốc từ ngân sách hoặc tài sản của tập thể đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, của tập thể, do đó phải có trách nhiệm sử dụng đúng luật pháp, đúng chính sách và có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện những quy định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai và minh bạch việc mua sắm công cũng như các hoạt động kinh tế khác theo luật pháp. Không dùng công quỹ làm quà tặng mang tính cá nhân; không sử dụng những phương tiện công tác và sinh hoạt quá quy định; không tổ chức các cuộc hội họp hình thức, tốn kém công của và thời gian; không lợi dụng các sinh hoạt riêng như việc tang, việc cưới, sinh nhật... để phô trương thanh thế và thu lợi bất chính.

(Trích phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

contentlength: 16064
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam