Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Hóa

17:51 16/05/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TS tiếp tục gửi đến các bạn phần hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT 2005, môn Hóa.

A. LÍ THUYẾT

Chương I : Rượu - Phenol - Amin

- Khái niệm về nhóm chức hữu cơ.
- Dãy đồng đẳng của rượu etylic. Đồng đẳng, đồng phân (đồng phân về mạch cacbon và đồng phân về vị trí nhóm hyđroxyl), danh pháp, bậc rượu. Tính chất vật lí. Liên kết hiđro. Tính chất hoá học : Phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng với axit bromhidric, với axit axetic, phản ứng tách nước từ một phân tử rượu (quy tắc tách), phản ứng tách nước từ hai phân tử rượu, phản ứng oxi hoá rượu thành anđehit, phản ứng cháy trong không khí. Điều chế rượu (phương pháp chung và phương pháp lên men rượu). Ứng dụng của rượu metylic và rượu etylic.
- Phenol : Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng với bazơ, phản ứng với nước brom. Điều chế. Ứng dụng.
- Khái niệm về amin : Công thức cấu tạo. Tính chất chung (amin mạch hở trong nước đổi màu quì tím thành xanh, phản ứng với axit cho muối).
- Anilin : Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Tác dụng với axit (tính bazơ), phản ứng với nước brom. Điều chế. Ứng dụng.

Chương II. Anđehit - Axit cacboxylic - Este.

- Anđehit fomic. Công thức cấu tạo của anđehit fomic. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử anđehit) và phản ứng oxi hoá anđehit, phản ứng với phenol. Điều chế. Ứng dụng.
- Dãy đồng đẳng của anđehit fomic : Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử anđehit) và phản ứng oxi hoá anđehit. Điều chế.
- Dãy đồng đẳng của axit axetic : Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Tính axit (sự điện li, phản ứng với kim loại, với bazơ và oxit bazơ, với muối cacbonat), phản ứng với rượu (phản ứng este hoá). Điều chế axit axetic (lên men giấm, chưng gỗ). Ứng dụng (axit axetic, axit paxmitic và stearic).
- Khái niệm về axit cacboxylic không no đơn chức (axit acrylic, axit meta crylic, axit oleic) : Định nghĩa. Tính chất hoá học (tính axit, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp). Ứng dụng.
- Mối liên quan giữa hidrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxylic.
- Este : Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học (phản ứng thủy phân). Điều chế. Ứng dụng.

Chương III. Glixerin - Lipit.

- Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức, hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức.
- Glixerin : Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng với natri, phản ứng với axit, phản ứng với đồng (II) hiđroxit (phản ứng este hoá). Điều chế. Ứng dụng.
- Lipit (chất béo) : Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng thủy phân và phản ứng xà phòng hoá, phản ứng cộng hiđro.

Chương IV. Gluxit.

- Khái niệm về gluxit.
- Glucozơ : Công thức phân tử. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Tính chất rượu đa chức, tính chất anđehit, phản ứng lên men rượu. Ứng dụng và điều chế. Đồng phân của glucozơ : Fructozơ.
- Saccarozơ : Công thức phân tử. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng thủy phân, phản ứng với đồng (II) hiđroxit. Ứng dụng. Đồng phân của Saccarozơ : mantôzơ)
- Tinh bột : Công thức phân tử. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng thủy phân, phản ứng màu với iot.
- Xenlulozơ : Công thức phân tử. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Phản ứng thủy phân, phản ứng với axit nitric (phản ứng este hoá). Ứng dụng.

Chương V. Aminoaxit và protit
- Aminoaxit : Định nghĩa. Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học : Tính bazơ, tính axit, phản ứng trùng ngưng, khái niệm về phản ứng trùng ngưng. Ứng dụng.
- Protit : Thành phần và cấu tạo phân tử. Tính chất của protit : phản ứng thủy phân, sự đông tụ, phản ứng màu.
- Chương VI. Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime.
- Định nghĩa. Cấu trúc của polime (dạng mạch thẳng, dạng phân nhánh, dạng mạng không gian). Tính chất của polime : Tính chất vật lí. Tính chất hoá học. Các phương pháp tổng hợp polime : trùng hợp, trùng ngưng.
- Chất dẻo : Một số polime dùng làm chất dẻo (polietilen, polistiren, polivinyl clorua, polimetyl metacrylat, nhựa phenolfomandehit).
- Tơ tổng hợp : Tính chất và ứng dụng của tơ poliamit (tơ nilon, tơ capron)

Chương VII. Đại cương về kim loại.
- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại, cấu tạo của đơn chất kim loại và liên kết kim loại.
- Tính chất vật lí chung của kim loại : tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Tính chất vật lí khác của kim loại như tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng. Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử : Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4) và với dung dịch axit đặc (HNO3, H2SO4), tác dụng với dung dịch muối.
- Cặp oxi hoá - khử của kim loại, so sánh tính chất những cặp oxi hoá - khử. Dãy điện hoá của kim loại và ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại.
- Hợp kim : định nghĩa, cấu tạo của hợp kim, liên kết hoá học trong hợp kim, tính chất và ứng dụng của hợp kim.
- Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại. Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại (thủy luyện, nhiệt luyện và phương pháp điện phân).

Chương VIII. kim loại các phân nhóm chính nhóm I, II, III
-
Kim loại phân nhóm chính nhóm I (nhóm kim loại kiềm) : Vị trí của kim loại kiềm trong hệ thống tuần hoàn. Tính chất vật lí đặc trưng của kim loại kiềm (nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ cứng). Cấu tạo nguyên tử và tính chất hoá học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử mạnh nhất (minh hoạ qua tính khử của natri). Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4), tác dụng với nước. Ứng dụng của kim loại kiềm. Điều chế kim loại kiềm.
- Một số hợp chất quan trọng của natri (natri hiđroxit, natri clorua, natri cacbonat) : tính chất, ứng dụng, điều chế. Cách nhận biết hợp chất natri.
- Kim loại phân nhóm chính nhóm II : Vị trí của kim loại phân nhóm chính nhóm II trong hệ thống tuần hoàn. Tính chất vật lí và tính chất hoá học đặc trưng của kim loại phân nhóm chính nhóm II (tính khử mạnh). Ứng dụng và điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II.
- Một số hợp chất quan trọng của canxi (canxi oxit, canxi hiđroxit, canxi cacbonat, canxi sunfat) : tính chất, ứng dụng, đều chế.
- Nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước.
- Nhôm : Vị trí của nhôm trong HTTH. Cấu tạo nguyên tử nhôm. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học của nhôm là tính khử mạnh : nhôm tác dụng với phi kim, với axit, oxit kim loại, với nước). Ứng dụng của nhôm. Sản xuất nhôm.
- Hợp chất của nhôm (nhôm oxit, nhôm hiđroxit, nhôm clorua, nhôm sunfat) : tính chất, ứng dụng.
- Một số hợp kim quan trọng của nhôm (đuyra, silumin, almelec, electron) : thành phần, tính chất và ứng dụng.

Chương IX : Sắt

- Vị trí của sắt trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử sắt. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học của sắt : Tác dụng với phi kim, axit, muối, nước.
- Hợp chất sắt (II), hợp chất sắt (III) : Tính chất chung, điều chế.
- Sản xuất gang, thép : Nguyên liệu. Nguyên tắc sản xuất. Những phản ứng hoá hoc xảy ra trong quá trình sản xuất gang và luyện thép. Các phương pháp luyện gang thành thép.

B. BÀI TẬP

- Làm các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập hoá học 12.
- Lưu ý các dạng bài tập:

1. Xác định công thức cấu tạo, danh pháp, đồng phân cùng chức của các hợp chất hữu cơ.
2. Nhận biết : Các hợp chất hữu cơ (rượu, phenol, amin, anđehit, axit cacboxylic, este, glixerin, gluxit, protit) ; các hợp chất của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt; các kim loại và ion kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt.
3. Viết phương trình phản ứng oxi hoá - khử, sơ đồ điện phân và phương trình điện phân; các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá hoá học, các phương trình điều chế rượu, phenol, amin, anđehit, axit cacboxylic, este từ hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon.
4. Tính theo phương trình hoá học. Xác định thành phần của hỗn hợp.

Chú ý bỏ các nội dung :Tổng hợp axit axetic từ axetilen. Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp. Hợp kim sắt. Khái quát về phân nhóm phụ nhóm VIII.

TS

Việt Báo
contentlength: 11426
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>