Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh

14:57 09/09/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong bài viết ngày 20/08, tôi đề cập đến tính vô hiệu của giao dịch hạn chế cạnh tranh bị cấm hay gắn liền với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trong bài viết này, tôi xin bàn về vấn đề thời hiệu của các hành vi cạnh tranh được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh.

From: Van Dai Do
To:
Subject: Nên bổ sung vào dự thảo Luật Cạnh tranh quy phạm về thời hiệu

I. Dự thảo Luật Cạnh tranh thiếu quy phạm về thời hiệu

1. Trong một số văn bản hiện hành, chúng ta thấy tồn tại các quy phạm về thời hiệu yêu cầu toà án hay cơ quan có thẩm quyền can thiệp đối với những vấn đề được đề cập trong văn bản. Ví dụ theo quy định tại Điều 145, khoản 2 Bộ luật Dân sự thì đối với các giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật, trái với đạo đức xã hội (Điều 137), giao dịch giả tạo (Điều 138) và giao dịch không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 139), thời gian yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu không bị hạn chế. Tương tự, theo Điều 47, khoản 1, Pháp lệnh Thương phiếu, "người thụ hưởng có quyền khởi kiện người ký phát, người phát hành, người bảo lãnh, người chuyển nhượng, người chấp nhận về số tiền quy định tại Điều 43 của Pháp lệnh này trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày thương phiếu bị từ chối chấp nhận hoặc không được thanh toán hoặc không được thanh toán đầy đủ".

2. Quay lại với dự thảo Luật cạnh tranh, tôi không thấy tồn tại các quy phạm về thời hiệu đối với các hành vi cạnh tranh được dự thảo đề cập. Điều đó có nghĩa là, so với một số văn bản hiện hành, dự thảo Luật Cạnh tranh còn chưa hoàn thiện về vấn đề thời hiệu.

II. Dự thảo Luật Cạnh tranh nên bổ sung quy phạm về thời hiệu

1. Khi không có các quy phạm điều chỉnh thời hiệu trong Luật Cạnh tranh, chúng ta có thể bổ khuyết bằng cách áp dụng pháp luật chung về thời hiệu. Ví dụ, đối với các giao dịch hạn chế cạnh tranh bị cấm, có thể áp dụng Điều 145, khoản 2 Bộ luật Dân sự nêu trên. Điều đó có nghĩa là thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh không bị hạn chế; các cơ quan này có thể được yêu cầu can thiệp đối với những hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm.

2. Đối với các vấn đề pháp lý hiện nay không có quy phạm về thời hiệu, theo xu hướng chung của TAND Tối cao và VKSND Tối cao thì thời gian yêu cầu toà án can thiệp là không giới hạn. Ví dụ theo Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 10/08/1996 (mục III, Điều 1 a và b), "Bộ luật Dân sự không có quy định về thời hiệu khởi kiện đối với vi phạm hợp đồng dân sự, do đó, các hợp đồng dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 mà có vi phạm, thì bên bị vi phạm không bị hạn chế thời gian khởi kiện trước toà án, nếu pháp luật không có quy định khác "; "đối với các trường hợp thừa kế mở từ ngày 1/7/1996 thì người có quyền nói trên (cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán từ các khoản chi từ di sản) không bị hạn chế thời gian khởi kiện trước toà án, vì Bộ luật Dân sự không có quy định, do đó, họ có quyền khởi kiện bất cứ lúc nào sau thời điểm mở thừa kế, kể cả trường hợp di sản đã được chia, nếu pháp luật không có quy định khác". Tương tự theo Báo cáo tổng kết công tác ngành toà án năm 1999 (phần 4.4.5), "đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật Dân sự có hiệu lực hiện vẫn đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, thì áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự. Theo quy định này thì nếu có tranh chấp xảy ra sẽ không bị hạn chế về thời hiệu khởi kiện".

3. Vậy nếu Luật Cạnh tranh không có quy định riêng về thời hiệu thì theo cách giải thích trên của TAND Tối cao và khi áp dụng pháp luật chung về thời hiệu, thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh can thiệp đối với những hành vi được Luật Cạnh tranh điều chỉnh rất có thể không bị hạn chế. Điều đó có nghĩa là hai cơ quan này có thể được yêu cầu can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đă chấm dứt 40-50 năm so với thời điểm yêu cầu can thiệp.

Giải pháp này có phù hợp với pháp luật cạnh tranh không? Thiết nghĩ là không.

Thứ nhất, xử lý các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm là không cần thiết. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam có mục đích chính là bảo vệ, quản lý cạnh tranh lành mạnh trên thị trường Việt Nam. Các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm không còn ảnh hưởng đến thị trường hiện nay nên không cần thiết phải xử lý.

Thứ hai, việc cho phép yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm là không nên. Trừ trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi cạnh tranh khác chỉ bị cấm khi thoả mãn một số điều kiện liên quan đến thị trường bị ảnh hưởng. Cụ thể là để biết được các hành vi này có bị cấm hay không chúng ta cần biết thị trường liên quan bị ảnh hưởng, vị trí của các bên trên thị trường này. Đây là việc làm khó và khó khăn này sẽ tăng thêm nếu không muốn nói là công việc này không thể làm được khi các hành vi cạnh tranh đã kết thúc từ lâu và nay được lật lại để xử lý.

4. Nói tóm lại, việc không quy định trực tiếp vấn đề thời hiệu trong Luật Cạnh tranh có thể dẫn đến hoàn cảnh là thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đã kết thúc từ lâu không bị hạn chế. Giải pháp này là không nên và không cần thiết. Chúng ta nên bổ sung vào dự thảo Luật Cạnh tranh các quy định về thời hiệu.

III. Phương hướng bổ sung quy phạm về thời hiệu trong Luật Cạnh tranh

1. Nghiên cứu các văn bản hiện hành ở nước ta, chúng ta thấy tồn tại hai hình thức tương đối khác nhau về việc thiết lập các quy phạm điều chỉnh thời hiệu

Theo hình thức thứ nhất, tất cả các vấn đề được đề cập trong văn bản đều phải tuân theo một thời hiệu. Ví dụ, theo Điều 56 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, "Trong thời hạn ba năm, kể từ thời điểm xảy ra vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền khởi kiện trước toà án, nếu pháp luật không có quy định khác. Quá thời hạn này, bên bị vi phạm mất quyền khởi kiện". Tương tự, theo Điều 242 Luật Thương mại, "Thời hiệu tố tụng áp dụng cho tất cả các hành vi thương mại là hai năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền khiếu nại".

Theo hình thức thứ hai, tuỳ theo bản chất của vấn đề pháp lý cần giải quyết mà chúng ta quy định thời gian có thể yêu cầu toà án hay cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Ví dụ, theo Điều 23, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 1999, "Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng; b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng; c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng; d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng". Tương tự theo, theo Điều 65, khoản 1 Bộ luật Hàng hải, "Thời hiệu khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá là một năm, tính từ ngày thanh toán tiền cước vận chuyển". Nhưng theo Điều 130, khoản 3 và 4 Bộ luật Hàng hải, "Thời hiệu khiếu nại đòi bồi thường các tổn thất về tính mạng, thương tích và các tổn hại khác về sức khoẻ của hành khách là hai năm, tính từ ngày hành khách rời tầu; nếu hành khách chết trên tầu thì thời hiệu đó tính từ ngày hành khách lẽ ra phải rời tầu. Trong trường hợp hành khách chết sau khi rời tầu thì thời hiệu khiếu nại là ba năm, tính từ ngày hành khách rời tầu.Thời hiệu khiếu nại đòi bồi thường mất mát, hư hỏng hành lý là sáu tháng, tính từ ngày trả hành lý hoặc ngày lẽ ra phải trả hành lý cho người nhận".

3. Đối với các hành vi cạnh tranh được đề cập trong Luật Cạnh tranh, chúng ta nên theo hình thức nào? Thiết nghĩ, vì các hành vi cạnh tranh được đề cập trong dự thảo Luật Cạnh tranh là rất khác nhau nên chúng ta không nên theo hình thức thứ nhất mà nên theo hình thức thứ hai: Tuỳ theo bản chất của vấn đề pháp lý cần giải quyết mà chúng ta quy định thời gian có thể yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh can thiệp.

Trên đây là ý kiên cá nhân tôi về vấn đề thời hiệu trong Luật Cạnh tranh. Đây là vấn đề phức tạp, rất mong có trao đổi thêm với bạn đọc quan tâm để cùng Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật Cạnh tranh trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đỗ Văn Đại

Theo dòng sự kiện:
Cần làm rõ các yếu tố định lượng trong Luật Cạnh tranh (31/07/2003)
Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh cảm ơn bạn đọc VnExpress (29/07/2003)
Xung đột giữa Luật Cạnh tranh với luật chuyên ngành khác (29/07/2003)
Xu hướng lập pháp là đặt quy phạm xung đột trong luật chuyên ngành (15/07/2003)
Cần phân biệt thỏa thuận ngang - thỏa thuận dọc trong cạnh tranh (14/07/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo
contentlength: 13688
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..