Tin tài chính - chứng khoán

22:16 03/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lãi suất huy động tiền gửi tăng. Ngày 2.7, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tăng lãi suất huy động ngoại tệ từ 0,05% - 0,2%/năm.

Cụ thể lãi suất huy động ngoại tệ kỳ hạn 1 tháng là 4,25%/năm (tăng 0,1%/năm), 3 tháng là 4,6%/năm (tăng 0,1%/năm), 6 tháng là 4,7%/năm (tăng 0,1%/năm), 9 tháng là 4,9%/năm (tăng 0,1%/năm)... Trước đó (ngày 29.6), Eximbank cũng đã tăng lãi suất huy động tiền đồng từ 0,01 - 0,055%/tháng. Theo đó, lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn 1 tháng là 0,62%/tháng (tăng 0,02%/tháng), 8 tháng là 0,745%/tháng (tăng 0,015%/tháng), 10 tháng là 0,765%/tháng (tăng 0,015%/tháng)... (T.Xuân)

Kết quả giao dịch tại TTGDCK Hà Nội ngày 3.7.2007

Kết quả giao dịch tại TTGDCK TP.HCM ngày 3.7.2007

Giá giao dịch/tăng-giảm  Đvt: (ngàn đồng/CK)

Giá giao dịch/tăng-giảm  Đvt: (ngàn đồng/CK)

Chứng
 khoán

Khöëi
 lûúång

Giá

Chứng
 khoán

Khöëi
 lûúång

Giá

ACB

304.100

109,8 (-6)

ABT

12.320

98 (-4)

BBS

700

19,9 (-0,3)

AGF

15.840

100 (-2)

BCC

131.700

37,3 (-0,1)

ALT

2.170

109 (+1)

BHV

1.000

21 (+1)

BBC

65.150

48 (-2,5)

BMI

7.000

71,2 (-1,9)

BBT

325.520

25,8 (+1,2)

BTS

60.100

44,8 (-0,1)

BHS

111.430

40 (0)

 

 

 

BMC

73.720

459 (-18)

BVS

31.900

408,6 (-2,8)

BMP

35.920

194 (-1)

CIC

5.900

45,7 (+0,4)

BPC

15.770

33,3 (-1,7)

CID

100

22 (-1)

BT6

21.710

53,5 (-2)

CJC

--

-- (0)

BTC

22.310

32,1 (+1,4)

CMC

500

43,1 (-4,7)

CAN

20.050

27,5 (-1)

CTB

--

-- (0)

CII

47.760

62 (-3)

CTN

600

54,3 (-1,6)

CLC

1.360

46,8 (-0,7)

DAC

200

19 (+0,8)

COM

9.750

65 (-3)

DAE

200

36,6 (-1,4)

CYC

37.430

16,2 (-0,3)

DHI

--

-- (0)

DCT

62.870

30 (-1,1)

DTC

1.200

25,8 (-0,2)

DHA

91.830

76 (0)

EBS

5.300

46,2 (-2,8)

DHG

2.490

414 (-21)

GHA

--

-- (0)

DIC

6.430

35 (-1,5)

HAI

17.400

66,6 (-1,4)

DMC

44.500

115 (0)

HJS

2.600

24,1 (-1,1)

DNP

64.840

66,5 (-3,5)

HLY

200

28,8 (-3,2)

DPC

15.810

31,8 (-0,5)

HNM

30.300

30 (-2,4)

DRC

18610

123 (-3)

HPC

27.200

68,4 (-4,7)

DTT

13.090

55 (-1)

HPS

2.500

19 (-0,5)

DXP

11.100

43 (-2)

HSC

--

-- (0)

FMC

7.780

59 (0)

HTP

700

25,3 (-0,2)

FPC

21.850

55 (-1)

ICF

19.200

29 (-1,5)

FPT

219.630

303 (+1)

ILC

700

80 (-4,5)

GIL

37.700

75 (-3,5)

LTC

200

45 (-3)

GMC

9.200

40 (-1,4)

MCO

200

66,5 (-3,5)

GMD

38.090

139 (-3)

MEC

--

-- (0)

HAP

117.550

73,5 (-3)

MPC

20.900

53,2 (-3,2)

HAS

57.220

94 (-4)

NBC

12.000

64,1 (-0,4)

HAX

210

72,5 (-3,5)

NLC

7.400

20,8 (-1)

HBC

33.240

113 (-2)

NPS

--

-- (0)

HBD

17.680

33,3 (-1,7)

NST

--

-- (0)

HMC

16.550

43,7 (-2,3)

NTP

51.800

115,9 (-4,5)

HRC

115.310

170 (0)

PAN

18.300

59,3 (-3,6)

HTV

45.620

45,2 (-2,3)

PJC

1.100

29,4 (-0,6)

IFS

16.240

51,5 (+2,3)

PLC

2.500

59,6 (-0,5)

IMP

147.680

130 (0)

POT

26.000

45,1 (-3,6)

ITA

119.700

120 (+3)

PPG

1.200

25,9 (-1)

KDC

45.130

224 (-6)

PSC

--

-- (0)

KHA

50.760

36,9 (0)

PTC

13.100

57 (-5)

KHP

30.520

36 (-1,4)

PTS

--

-- (0)

LAF

24580

18,4 (-0,4)

RCL

10.000

242,1 (-8,3)

LBM

6.430

59 (-3)

S55

1.000

70 (-6,3)

LGC

4.600

113 (-1)

S64

1.300

50,5 (-2,8)

MCP

8.850

32,5 (-0,9)

S91

--

-- (0)

MCV

50.230

37,1 (-1,9)

S99

2.500

336,1 (-18)

MHC

38.650

32,7 (-1,7)

SAP

600

33,5 (+0,1)

NAV

16.540

110 (-3)

SCC

3.500

28,9 (-0,9)

NHC

3.580

45,6 (-2,4)

SD3

3.900

50,7 (-5,4)

NKD

24.360

165 (0)

SD5

100

93,5 (+0,7)

NSC

27.620

54,5 (-2)

SD6

700

62,3 (-3,7)

PAC

33.650

41 (0)

SD7

3.400

125,7 (-13,9)

PGC

55.160

51 (-0,5)

SD9

19.300

43,2 (-3,4)

PJT

13.110

46 (-1,1)

SDA

9.700

277,6 (-22,8)

PMS

35.100

29 (-0,6)

SDC

100

69,9 (+2,9)

PNC

23.960

29,5 (+0,5)

SDT

21.600

125,5 (-2,8)

PPC

77.960

59,5 (-2)

SDY

2.300

26 (-2,7)

PRUBF1

299.680

11,5 (-0,3)

SGD

1.300

39,2 (-2,9)

PVD

210.610

159 (+1)

SIC

1.000

37 (-1,7)

RAL

6.990

112 (-4)

SJE

1.500

65 (-4,9)

REE

247.470

141 (-3)

SNG

3.600

76,4 (-6)

RHC

2.300

44,2 (-2,3)

SSI

313.900

143,4 (-3,4)

SAF

7.870

38,6 (-1,8)

STC

1.400

44,4 (-4,1)

SAM

64.160

151 (-6)

STP

6.000

34,1 (-2,9)

SAV

6.790

66 (-2)

SVC

35.600

74,2 (-5,3)

SCD

11.100

43 (-2)

TBC

17.600

28,7 (-1,3)

SDN

3.810

40,7 (-2,1)

TKU

2.600

33,6 (-0,8)

SFC

26.290

92 (-2,5)

TLC

20.700

46,4 (-1,9)

SFI

27.740

177 (0)

TLT

2.400

63,1 (-6,3)

SFN

1.580

33 (-0,2)

TPH

2.100

29 (-2,1)

SGC

3.050

42 (-1,2)

TXM

2.400

27,1 (-2)

SGH

21.710

153 (-8)

VBH

500

26,8 (+0,3)

SHC

15.880

31,6 (-2,4)

VC2

6.600

136,4 (-13,1)

SJ1

3.510

42 (-1,8)

VFR

13.100

27,5 (-2,2)

SJD

33.540

41 (0)

VMC

7.200

65,7 (-0,4)

SJS

187.130

302 (+2)

VNC

18.300

35,5 (-2,4)

SMC

23.950

47,5 (-2,5)

VNR

1.700

82,7 (+2,5)

SSC

11.140

65 (-3)

VSP

1.100

133,3 (-5,5)

STB

984.330

61 (-2,5)

VTL

2.200

30,1 (-1,9)

TAC

188.390

70,5 (+3)

VTS

1.700

25,5 (-1,5)

TCR

41.250

29,5 (+0,5)

VTV

2.700

36,5 (-4)

TCT

37.080

377 (-4)

YSC

100

38,9 (0)

TDH

37.270

193 (-2)

 

 

 

TMC

4.610

45 (-1,6)

 

 

 

TMS

11.820

59 (-3)

 

 

 

TNA

10.230

49,9 (-2,6)

 

 

 

TRI

15.440

47,1 (-2,4)

 

 

 

TS4

3.070

58 (-3)

 

 

 

TTC

29.120

25,1 (-0,5)

 

 

 

TTP

36.420

85 (0)

 

 

 

TYA

7.180

35 (-1,7)

 

 

 

UNI

10.220

70 (-3,5)

 

 

 

VFC

22.650

38 (-1,7)

 

 

 

VFMVF1

613.600

29,9 (-1,1)

 

 

 

VGP

6.460

49,9 (-2,6)

 

 

 

VID

64.000

59,5 (-2,5)

 

 

 

VIP

45.680

80 (+2)

 

 

 

VIS

9.830

30 (-1,5)

 

 

 

VNM

153.330

171 (-4)

 

 

 

VPK

20.660

25 (-0,7)

 

 

 

VSH

68.980

60 (-2)

 

 

 

VTA

2.750

26,2 (-1,3)

 

 

 

VTB

5.500

65 (-2)

 

 

 

VTC

5.200

42 (-2)

 

Hastc - Index: 252,61 (- 3,69)

VN - Index: 977,3 (- 16,87)

Thị trường OTC  (giá tham khảo ngày 3.7)

Tin tai chinh chung khoan

(Giá do CTCK Sài Gòn, CTCK Đà Nẵng cung cấp, chỉ mang tính tham khảo)

Tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) (đồng/ngoại tệ)

Tin tai chinh chung khoan

Việt Báo
contentlength: 387933
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Lừa shipper đi giao hàng "rẻ rách", nữ sinh cấp 3 bị dằn mặt trên Mạng xã hội
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.