Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

17:17 14/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng;- TBT Nông Đức Mạnh

14/7/2007, TBT Nông Đức Mạnh đã phát biểu bế mạc Hội nghị toàn thể lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị toàn thể lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, sôi nổi và tích cực, góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án Bộ Chính trị đã trình.
Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng tình với các bản giải trình của Bộ Chính trị và ra nghị quyết về những nội dung đã trình tại Hội nghị.

 Bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X
Bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X
Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, chúng ta đều biết công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 20 năm qua đã đem lại những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và Đại hội X của Đảng trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.
Những thắng lợi đó đã làm cho thế, lực và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Những thắng lợi đó đã góp phần đẩy lùi đáng kể những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; làm tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết và tương thân, tương ái của người Việt Nam; phát huy tính năng động, tích cực và sáng tạo của người lao động, cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của toàn xã hội.
Qua hơn 20 năm đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, nhiều vấn đề rất cơ bản về lý luận, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã sáng tỏ hơn, hệ thống các quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới đã hình thành trên những nét cơ bản... Tuy nhiên, do tác động từ mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, những phức tạp và mặt trái của hội nhập kinh tế quốc tế, sự chống phá của các thế lực thù địch và những hạn chế, yếu kém của chúng ta, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cấp và trong một bộ phận nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả.
Tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, gây tâm tư lo lắng và bức xúc cho nhân dân. Trong khi đó, công tác tư tưởng thiếu sắc bén và tính chiến đấu chưa cao; phương pháp thiếu linh hoạt, còn bị động và kém hiệu quả. Công tác lý luận còn lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống đang vận động nhanh chóng và phức tạp. Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận còn bất cập so với yêu cầu; công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động lý luận chậm đổi mới. Công tác truyền thông, báo chí có một số mặt yếu kém, khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục.

Trước những yêu cầu mới về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, phải đổi mới sâu sắc nội dung, phương pháp và mở rộng phạm vi và năng lực hoạt động.
Mục tiêu chung của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần trực tiếp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí và năng lực, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Công tác tư tưởng, lý luận cần khắc phục những mặt yếu kém; kiên trì tìm tòi, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố, phát triển trình độ nhận thức lý luận của toàn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.
Công tác báo chí cần khắc phục bằng được những khuyết điểm kéo dài, bảo đảm báo chí là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Báo chí phải bảo đảm tính tư tưởng, tính trung thực, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng; có trách nhiệm lớn trong việc hình thành và hướng dẫn dư luận xã hội tích cực, lành mạnh, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách : Tổ chức thực hiện có hiệu quả, rộng khắp, thiết thực và có chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, lý luận, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng; khắc phục có hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm, đổi mới việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác giáo dục chính trị trong nhà trường. Tiếp tục phát huy ưu điểm của báo chí, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong chỉ đạo, quản lý và hoạt động của báo chí, tạo cơ sở cho bước phát triển mới của báo chí Việt Nam hiện đại.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra Đảng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương, chính sách, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật có chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra có tiến bộ rõ rệt. Đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng có bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả chưa được như mong muốn; kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm; sự đoàn kết, nhất trí ở một số cấp uỷ chưa tốt; bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa giảm; sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo ở một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Phương hướng đó đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải được tăng cường với nhận thức và yêu cầu mới. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân khi Đảng cầm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức tư tưởng và hành động của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu.
Kịp thời phát hiện ưu điểm của tổ chức và đảng viên để phát huy, chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm; góp phần phục vụ việc tổng kết thực tiễn, phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là của cấp uỷ. Kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là chính. Kiểm tra, giám sát phải dựa vào sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và chi bộ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra, cơ quan uỷ ban kiểm tra và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc giữ vững, tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Trong hơn 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới đất nước, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.
Đảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo, về ý nghĩa và tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội bằng Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị; bằng việc thể chế hoá các Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị; bằng giới thiệu những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị; bằng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; bằng tổ chức đảng và sự gương mẫu của đảng viên; bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức đảng và đảng viên. Có thể nói, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng...

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trên một số mặt còn chậm và lúng túng. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước còn chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó, có tình trạng cấp uỷ bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Chậm ban hành những quy định cụ thể về phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; về mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thiếu những quy định cụ thể bảo đảm thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội.
Chậm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ; chất lượng công tác tư tưởng, tuyên truyền còn nhiều hạn chế; chậm cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho từng chức danh ở các cấp, các ngành; chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều hạn chế; chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập; chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tình trạng họp nhiều, nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu còn diễn ra ở nhiều nơi.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là đối với Nhà nước, nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và toàn xã hội.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt công tác xây dựng Đảng, với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng bộ với đổi mới kinh tế, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành vừa phải quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành.

Như các đồng chí đã biết, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Các cơ quan nhà nước, nhất là Chính phủ đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện cải cách hành chính theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
Cải cách hành chính đã đạt những kết quả tích cực. Qua cải cách, hệ thống thể chế, luật pháp tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện, hình thành khá nhanh thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền dân chủ của nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn và bảo đảm ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thể chế, luật pháp về quản lý tài chính công được tích cực xây dựng và từng bước hoàn thiện. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống thể chế, luật pháp, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn không ít bất cập, vướng mắc. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước chưa đủ rõ, vẫn còn chồng chéo, bỏ sót và chưa bao quát hết các lĩnh vực quản lý nhà nước; tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chưa phù hợp.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Thể chế, luật pháp về quản lý tài chính công tuy có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn bất cập và thiếu đồng bộ. Thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước chưa tương xứng với yêu cầu. Những yếu kém, hạn chế của cải cách hành chính đã làm cản trở tiến trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở luật pháp, các nghị quyết và nguyên tắc của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và phải gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định đất nước. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy nhà nước. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt mọi nhu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta. Cải cách hành chính phải đáp ứng các yêu cầu là hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; huy động các nguồn lực và sự tham gia của mọi người vào tiến trình phát triển đất nước. Cải cách hành chính nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nói riêng, phải bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, cho các doanh nghiệp và góp phần chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí.
Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rạch ròi trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các cấp chính quyền, giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính; hoạt động có kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

Để đạt được mục tiêu và yêu cầu nói trên phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp và tư pháp. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công. Hiện đại hoá nền hành chính, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác cải cách hành chính.

Tại Hội nghị lần này, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Đảng đối với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, "nhà nước phải có đủ quyền lực và khả năng định ra luật pháp và tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân"*; bảo đảm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đủ mạnh, đồng bộ thống nhất, thông suốt, nhanh chóng và hiệu lực, hiệu quả..., Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước và cơ cấu bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII để Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn.

Hội nghị Trung ương lần này đã quyết định nhiều nội dung quan trọng. Nhưng vấn đề có ý nghĩa quan trọng hơn là chúng ta phải tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, cấp uỷ đảng các cấp, mọi cán bộ và đảng viên cần lãnh đạo và tổ chức thật tốt việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, mau chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những kết quả thiết thực vì mục tiêu đổi mới và hội nhập thắng lợi.

(Theo TTXVN)
contentlength: 32043
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm