Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động theo gương chủ tịch HCM

08:13 25/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của TBT Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và thành viên Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

TBT Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận một số điểm sau:

I. Về những công việc đã triển khai thực hiện Cuộc vận động từ tháng 4/2007 đến nay

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Kết luận phiên họp ngày 17/4/2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương, cụ thể như sau:

1. Tại Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch 03-KH/BTGTW về triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn nhiệm kỳ khoá X, đến năm 2011, hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức ở các cấp, các ngành và địa phương; hướng dẫn và tổ chức làm điểm Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các ngành, địa phương, giao Ban cán sự đảng Ngoài nước phối hợp với các cơ quan triển khai Cuộc vận động cho các đảng bộ ngoài nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành Trung ương sơ kết bước đầu Cuộc vận động.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, trong đó có tổ chức họp báo về Cuộc vận động, xây dựng và phát hành bộ phim tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trình chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó gửi đến tất cả các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành để chiếu trong các hội nghị, các hội thi, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

Bổ sung, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Ở các ngành, địa phương

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp đã khẩn trương thực hiện những hướng dẫn của Trung ương, triển khai Cuộc vận động sâu rộng và có kết quả bước đầu. Nhìn chung, các ngành, địa phương đã triển khai xong việc nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan, đơn vị và đoàn viên, hội viên trong các đoàn thể chính trị ở cơ sở.

Nhiều ngành, địa phương đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp xã, phường, cụm xã, quận, huyện; biên soạn sách, tài liệu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành, địa phương mình, phục vụ cho việc triển khai Cuộc vận động.

Một số ngành, địa phương đã thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức ở nơi công tác và nơi cư trú.

Nhiều ngành, địa phương đã tổ chức sơ kết bước đầu Cuộc vận động và xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Nhìn chung, việc triển khai Cuộc vận động đã được thực hiện khá nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương.

II. Đánh giá kết quả thực hiện

Qua hơn 5 tháng thực hiện Kết luận của kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương và hơn 7 tháng triển khai Cuộc vận động trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, chúng ta đã làm được một số việc và đạt được những kết quả bước đầu, tạo tiền đề quan trọng và cần thiết để đẩy mạnh Cuộc vận động trong thời gian tới.

1. Những kết quả đạt được

a) Về nhận thức

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, đánh giá việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng và "trúng", đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua triển khai bước đầu, chủ yếu là nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có chuyển biến nhất định trong quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của Cuộc vận động được nâng lên...

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai

Về cơ bản, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc vận động. Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ phận giúp việc...đã từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp; có nhiều hoạt động chỉ đạo triển khai Cuộc vận động trong cả nước; quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ở các ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm 2007; chỉ đạo tiến hành các bước của Cuộc vận động theo kế hoạch khá chặt chẽ.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn chung là nghiêm túc. Việc triển khai Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có kết quả tích cực.

Nhiều ngành, địa phương đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết Hội nghị Trung ương và nghị quyết Đại hội đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

2. Nhược điểm và hạn chế

Việc tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động ở Trung ương và các cấp, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nên đến nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, chưa thấy hết "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là Cuộc vận động lâu dài, là nhiệm vụ của mỗi người... Một số vẫn cho rằng Cuộc vận động chỉ nhằm ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng...do vậy chưa tích cực tham gia và chưa thật sự tin tưởng vào kết quả của Cuộc vận động.

Ở một số cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và một số địa phương, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn đơn giản, hình thức, không theo quy định chung và không gắn với tình hình thực tiễn, thiếu chủ động, sáng tạo. Một số cán bộ chủ chốt ở các cấp chưa gương mẫu và tích cực trong học tập, do đó chưa tạo được phong trào học tập sôi nổi ở cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động chưa mạnh mẽ, chưa huy động được nhiều lực lượng tham gia. Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; chưa chú trọng tuyên truyền về những điển hình tổ chức tốt Cuộc vận động và những bài học kinh nghiệm, những gương người thực, việc thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Cuộc vận động chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp triển khai Cuộc vận động. Việc triển khai Cuộc vận động chưa gắn chặt với công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở ngành và địa phương.

Việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân nơi công tác và nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng không cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc hướng dẫn của Trung ương thiếu thống nhất, chưa hợp lý và một số cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt, còn e ngại với sự góp ý của nhân dân, nhất là với phiếu xin ý kiến nơi cư trú.

Việc hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chậm. Một số nơi còn chưa chủ động và sáng tạo trong thực hiện; nội dung tiêu chuẩn đạo đức còn dài, khó nhớ, khó thực hiện.

III. Một số kinh nghiệm bước đầu:

Qua thực tiễn hơn 7 tháng triển khai Cuộc vận động, bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, cần tiếp tục nâng cao và tạo sự thống nhất về nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giai đoạn hiện nay. Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục quán triệt, xác định rõ đây là giải pháp cơ bản, lâu dài, đồng thời có ý nghĩa thiết thực, trước mắt nhằm xây dựng nền tảng đạo đức của xã hội ta, đảm bảo sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước, xây dựng xã hội "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, cần đặt trọng tâm vào khâu "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo nên một phong trào rèn luyện, xây dựng đạo đức rộng khắp, với những việc làm thiết thực, thường xuyên.

Hai là, nêu cao vai trò gương mẫu thực hiện của cấp uỷ, người chủ trì các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự thông suốt về nhận thức tư tưởng và sự tự giác, gương mẫu của các cán bộ chủ trì, chủ chốt, của cán bộ, đảng viên là yếu tố bên trong, có tính quyết định để tạo ra phong trào và bảo đảm sự thành công của Cuộc vận động.

Ba là, coi trọng và phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo quan điểm : học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi người; học tập, rèn luyện đạo đức trước hết là cho mình, gia đình mình, từ đó cho Đảng, cho đất nước. Đồng thời cần làm rõ sự gần gũi, cụ thể của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ai cũng có thể học tập, noi theo.

Bốn là, gắn việc tiến hành Cuộc vận động với thực hiện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, làm cho Cuộc vận động lớn và quan trọng này trở thành bộ phận hữu cơ của công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, xây dựng địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

IV. Những nội dung chủ yếu cần tập trung làm tốt từ nay đến hết năm 2007:

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động từ nay đến hết năm 2007, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức học tập với nhiều hình thức phù hợp, như tổ chức học tập các bài nói, bài viết, bức thư, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với từng ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức trao đổi, thảo luận về gương người tốt, việc tốt...

2. Tổ chức tốt hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở, quận, huyện để tiến tới hội thi tỉnh, thành phố và khu vực trong năm 2008 và chung khảo toàn quốc vào dịp 3/2/2009. Cần quán triệt mục đích tổ chức Hội thi trước hết là để triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng trong xã hội, đến với mọi tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo các cấp cần tăng cường chỉ đạo và động viên đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực, có chất lượng vào hoạt động này.

3. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức. Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục hướng dẫn việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân, gắn với thực hiện Quy định 76 của Trung ương về quản lý đảng viên ở nơi cư trú. Từ năm 2008 trở đi, việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân thực hiện vào dịp cuối năm theo Quy định 76 của Trung ương. Nội dung cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương cần hướng dẫn thực hiện thống nhất, hiệu quả.

4. Thực hiện tốt các bước tiếp theo của Cuộc vận động gồm: tổ chức hội nghị chi bộ, cơ quan, đơn vị để thảo luận và thông qua bản thu hoạch, tự liên hệ, phương hướng phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan, đơn vị; thảo luận tập thể để xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ làm, phù hợp với đặc điểm và điều kiện công tác; đề ra phương hướng phấn đấu của tập thể đơn vị theo các chuẩn mực đạo đức đã đowjc thông qua và cơ chế quản lý, giám sát đạo đức trong cơ quan, đơn vị.

5. Lựa chọn một số đơn vị để tập trung chỉ đạo làm điểm, rút ra được những kinh nghiệm hay để phổ biến rộng rãi trong phạm vi ngành, địa phương và đóng góp ý kiến với Trung ương. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Cuộc vận động ở các cấp, ngành, địa phương.

6. Chuẩn bị tiến hành sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động ở ngành, địa phương, đánh giá đúng mặt được, chưa được, kinh nghiệm...vào cuối năm 2007, báo cáo Trung ương. Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 31/12/2007. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức sơ kết một năm triển khai Cuộc vận động vào dịp 3/2/2008, kết hợp với kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng.

V. Về những kiến nghị, đề xuất của các ngành và địa phương

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Trung ương đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận như sau:

1. Để phối hợp đồng bộ tạo sức mạnh tổng hợp tiến hành Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, nơi chưa có văn bản hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống của mình triển khai Cuộc vận động thì cần ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện theo chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

2. Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kèm theo Thông báo kết luận này kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2008. Căn cứ kế hoạch chung, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của mình trong năm 2008.

3. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong quá trình triển khai Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương chọn một số địa phương, ngành, đơn vị để chỉ đạo điểm nhằm đúc kết kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng trong toàn quốc. Mỗi uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo điểm 1, 2 ngành hoặc địa phương từ nay tới hết nhiệm kỳ (sự phân công được ban hành kèm theo Thông báo Kết luận này). Ban Chỉ đạo các cấp cũng cần lựa chọn các đơn vị làm điểm và phân công các thành viên trực tiếp chỉ đạo toàn diện việc triển khai Cuộc vận động ở các đơn vị làm điểm.

4. Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị ra quyết định điều chỉnh một số uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương: để các đồng chí Tòng Thị Phóng, Đỗ Quang Trung thôi tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương do chuyển công tác khác và bổ sung các đồng chí Hà Thị Khiết, Trần Văn Tuấn tham gia làm uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

5. Về tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng sẽ do Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì. Tham gia Hội nghị gồm các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh, thành uỷ, các bộ, ban ngành , mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

6. Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động trong MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về Cuộc vận động trong nhân dân.

7. Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung việc liên hệ, kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm. Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ trì hướng dẫn cơ chế giám sát của tổ chức Đảng và của nhân dân đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức. Giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án đưa việc thực hiện Cuộc vận động vào tiêu chuẩn thi đua và đề xuất hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động trình Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định.

8. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện Cuộc vận động tại một số ngành, địa phương trước khi tổ chức sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động. Kế hoạch kiểm tra sẽ thông báo trước tới ngành, địa phương được kiểm tra.

9. Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động cho Cuộc vận động kèm theo Thông báo Kết luận này. Ngoài các khẩu hiệu chung trong toàn quốc, các địa phương cần bổ sung thêm khẩu hiệu phù hợp với tình hình địa phương và đẩy mạnh việc tuyên truyền cổ động về Cuộc vận động rộng khắp tại địa phương.

10. Ban Chỉ đạo Trung ương đồng ý với chủ trương đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về Cuộc vận động, trong đó có việc làm các phim tài liệu phục vụ cho cuộc vận động. Đài truyền hình Việt Nam, các đài PT-TH tỉnh, thành phố cần xây dựng nhiều chương trình truyền hình, phim tài liệu tuyên truyền về Cuộc vận động. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng phim về chủ đề toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ Cuộc vận động nhân dịp các ngày lễ lớn.

11. Ban Chỉ đạo Trung ương giao Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn các văn phòng tỉnh, thành uỷ dự trù kinh phí năm 2008 phục vụ Cuộc vận động.

Thông báo này được phổ biến đến các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ, đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan này.

(Theo TTXVN)

contentlength: 26839
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tổng hợp những tình huống thoát chết trong gang tấc
00:00 / --:--

Tâm điểm dư luận

 • Thời sự 24h(04/05): Chiêu lừa bán vé máy bay giá rẻ trên FB Thực hư ‘quán cơm giết người’ cạnh một BV lớn giữa Thủ đô; Báo cáo hằng ngày việc xử lý hải sản chết bất thường; Bom nằm chờ kinh phí; nghề dắt xe tải vào đường cấm; Đường nhẽo nhoẹt bùn đất, người dân khốn khổ bị thương lái ép giá; Thực phẩm "điêu" trên truyền hình nguy hại hơn thực phẩm bẩn?
 • Thời sự 24h(28/04): Cá chết do thủy triều đỏ chưa thuyết phục Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết; Nắng nóng bất thường tại TP.HCM: Trẻ nhỏ đổ bệnh, người già đột qụy; Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá; Phát hiện công nhân tráo đổi, làm mới hạn bánh quy hết date; Cháy chung cư ở Linh Đàm: Trẻ vạ vật ngủ ngoài đường
 • Thời sự 24h(27/04): Bé trai bị mẹ ép uống thuốc độc đã chết Cá chết bất thường ở Vũng Áng: Thêm 5 thợ lặn nhập viện; Thảm án ở Hải Dương: Bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ ép uống thuốc độc đã chết; Giả mạo facebook nữ sinh bị cưa chân để lừa đảo: Lỗi tại nhà hảo tâm; Dân "tố" nước có mùi hôi, GĐ nước sạch bảo "Đun lên là hết"; Hành trình 18 năm vật vã tìm "tiếng người" cho con gái
 • Thời sự 24h(26/04): Nam thanh niên ở HN bị sát hại dã man Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt; Có nên ăn hải sản khi cá chết hàng loạt ở miền Trung?; Thủy ngân trong không khí Hà Nội: "Khói xe chỉ là nghi ngờ"; Bỏ chất cấm độc hại: Thái Lan mất 6-7 năm, Việt Nam chỉ 6-7 tháng; Hà Nội: Lại một chung cư có nước sạch "sạch" như... nước cống!

Theo dòng sự kiện

 • Xôn xao những vụ chồng đánh vợ gây phẫn nộ Bạo lực gia đình từ lâu là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng bạo lực phụ nữ.
 • Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị Bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ------------ Xem thêm: Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị, http://vietbao.vn/tp/Sot-virus-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/13168970/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
 • Đàn bà Việt khổ nhất thế giới? Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị..
 • Vụ 'chủ quán bị xử lý hình sự" Ông Tấn thuê mặt bằng ở huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa... nhưng lại bị phạt tiền vì nhiều lý do rồi bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh...

Việt báo cuối tuần

 • Toàn cảnh kinh tế tuần (24/4 -30/04) Trong buổi lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu; theo cách tính của Việt Nam, sau 4 tháng, lạm phát đang dừng ở mức 1,33%; mức lương của người lao động tại Việt Nam là 384-582 USD/tháng.
 • Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016 Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.
 • Sự kiện quốc tế nổi bật (24/4-30/4) Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới; một phần tài liệu Panama bí mật sẽ được công bố vào tháng 5; Bà Clinton, ông Trump đứng trước chiến thắng lớn ở 5 bang; Nhật Bản ngơ ngác mất hợp đồng tàu ngầm 39 tỷ USD... là những tin chính trong tuần qua.
 • Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/4 - 30/4) Tác động khủng khiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe; 100% xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư; Những món khoái khẩu mùa hè dễ gây ngộ độc nhất; Bé 6 tuổi dậy thì sớm vì được mẹ cho ăn một món liên tục trong 2 năm;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.