Mặt trời soi sáng sự nghiệp cách mạng VN

08:46 30/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cách mạng Tháng Mười có vai trò và ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới và tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thụ ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, viết: “Cách mạng Tháng Mười, Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”.

 

Tin theo Lênin, tin theo Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

 

Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng là con đường Cách mạng Tháng Mười. Người đánh giá cao Cách mạng Tháng Mười: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật... Cách mạng Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”.

 

Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, Người giới thiệu sâu sắc các cuộc cách mạng trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Người đã có lần tâm sự với một đồng chí cộng sản Italia: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi đã đau khổ nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa... Nhưng chúng tôi tiếp tục đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra. Chúng tôi sẽ vận dụng vào thực tiễn đất nước chúng tôi những kinh nghiệm thu được ấy”.

 

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa, là cuộc cách mạng vô sản thứ hai, sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười. Nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác-Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại vạch ra.” (Hồ Chí Minh - toàn tập - NXB Sự thật - Hà Nội - 1987 - t 7 - tr 888).

 

Được sự cổ vũ và giúp đỡ của Liên Xô, quê hương Cách mạng Tháng Mười... Việt Nam đã đánh thắng hai đế quốc to Pháp và Mỹ. Thắng lợi của Việt Nam mùa xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Với thắng lợi đó, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười, đối với Lênin vĩ đại... là vô cùng sâu sắc”.

 

Ngày nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền phủ nhận Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận những thành quả của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không phủ nhận một số khuyết điểm nghiêm trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, song nếu không có chủ nghĩa cơ hội, không có sự phản bội từ bên trong cấu kết với các thế lực thù địch thì nhất định không thể dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu.

 

Cách mạng Tháng Mười và tiến trình lịch sử của CNXH những thập kỷ qua cùng những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của bản thân mình đang soi sáng sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

 

Nguyễn Xuyến

VietBao.vn
contentlength: 5135

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm