Đảng củng cố nội bộ, đẩy mạnh chống tham nhũng

20:28 30/07/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Dang cung co noi bo day manh chong tham nhung

Từ ngày 24/7 đến ngày 29/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ ba tại Thủ đô Hà Nội. Rất nhiều nội dung lớn trong Đảng đã được đưa ra bàn thảo, xem xét và thông qua tại hội nghị lần này.

Thông qua các quy chế của Trung ương

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân; xem xét một số vấn đề công tác nhân sự và kỷ luật đảng.

Kế thừa Quy chế làm việc của khóa IX và đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chế độ làm việc pháp công tác, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X thể hiện rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy chế cũng bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời phát huy vai trò, chức năng của từng thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là tính chủ động, năng động trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; đề cao trách nhiệm lãnh đạo tập thể đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong bộ máy; tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tăng sức chiến đấu, đẩy mạnh chống tham nhũng

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội X đã quyết định, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng, của đất nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó ưu tiên tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ Trung ương khóa X.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh vừa cấp bách, vừa có tính lâu dài, phức tạp. Nhìn xuyên suốt cả nhiệm vụ đấu tranh thì phòng ngừa là chính. Nhưng trước tình hình bức xúc hiện nay, phải hết sức coi trọng việc kiên quyết đấu tranh, phát hiện, xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý cũng là để răn đe, là một biện pháp phòng ngừa. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết phát hiện, xử lý có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không vì phòng ngừa là chính mà không kiên quyết điều tra, xử lý những vụ việc đã rõ, cũng như không chỉ kiên quyết xử lý mà coi nhẹ các biện pháp cơ bản để phòng ngừa”.

Thực hiện chủ trương của Đại hội X về việc kiên quyết đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết định ra Nghị quyết "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Trên cơ sở đánh giá tình hình và nguyên nhân của tệ tham nhũng, lãng phí hiện nay, Nghị quyết đã đề ra hệ thống quan điểm và giải pháp đồng bộ vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong cuộc đấu tranh này, để giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân

Đảng viên làm kinh tế tư nhân là một vấn đề cụ thể, nhưng rất hệ trọng, vì nó liên quan đến quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng được đặt ra từ nhiều năm nay.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội X giao, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua "Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân" theo tinh thần bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định của Đảng và các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong mọi lĩnh vực, để vừa phát huy được khả năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất của đảng viên, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng.

Đảng thể hiện trách nhiệm trước nhân dân

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe Bộ Chính trị báo cáo về việc điều chỉnh, phân công công tác đối với đồng chí: Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi không tham gia Ban Bí thư Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí để đồng chí Trần Văn Truyền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Nghiêm khắc xử lý cán bộ sai phạm

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác đối với ông Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, do vi phạm Quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia.

Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, với tinh thần đổi mới và quyết tâm sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận và thống nhất cao về nhứng vấn đề đặt ra.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động; làm tốt nhiệm vụ quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển quan trọng của đất nước những năm tiếp theo.

Chống tham nhũng - nội dung chính bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Về biện pháp thực hiện cuộc đấu tranh này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: “Cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi phải tiến hành và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đồng bộ. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Trung ương đã đề ra các nhóm giải pháp về tư tưởng, chính trị, kinh tế, pháp luật, bao gồm giáo dục đạo đức, lối sống; bổ sung hoàn chỉnh các cơ chế, quy định trước hết về quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế, tài chính; cải cách hành chính nhà nước; cơ chế thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát; thực hiện cơ chế giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cơ quan truyền thông đại chúng và của nhân dân; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người tố cáo, bảo vệ và có chính sách khen thưởng người tố cáo đúng các vụ tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm khắc những ai trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để vu khống, hãm hại người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời bảo đảm tính trung thực, chính xác, hoạt động đúng luật pháp, kiên quyết khắc phục lối thông tin một chiều hoặc quy kết một cách không căn cứ, làm lộ lọt bí mật của cơ quan điều tra.

Hành vi tham nhũng, lãng phí là biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp mà ai cũng phải thù ghét và từ bỏ”. Do đó, trong thời gian tới, kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, toàn Đảng sẽ tiếp tục tiến hành một cách thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức.

Cùng với việc giáo dục đạo đức là giáo dục chính sách, luật pháp, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… để mọi người tuân theo và có căn cứ để giám sát đảng viên, giám sát cán bộ, công chức. Nêu gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, công chức liêm chính để đẩy lùi tư tưởng và hành vi tiêu cực; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”.

Vai trò của đảng viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng được Tổng Bí thư nêu rõ: “Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống và đi đầu trong cuộc đấu tranh; coi đó là một tiêu chí để đánh giá và xem xét, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Đồng thời các cấp uỷ đảng phải tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực thi pháp luật trong trường hợp cán bộ, công chức trong tổ chức của mình có hành vi tham nhũng, lãng phí cần xử lý, không được dung túng, bao che. Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào, dù đương chức hay nghỉ hưu.

Kinh nghiệm xử lý các vụ tham nhũng vừa qua cho thấy vai trò cán bộ quản lý và người đứng đầu các tổ chức là rất quan trọng. Cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu liêm khiết, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không tơ hào hoặc phung phí của công thì cơ quan, tổ chức đó sẽ trong sạch, công tác có hiệu quả, được nhân dân tin yêu. Do đó, việc quản lý cán bộ, đánh giá đúng, sử dụng và bổ nhiệm đúng có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người mắc vào tệ nạn tham nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm qui định về xử lý trách nhiệm như miễn nhiệm, bãi nhiệm người đứng đầu các tổ chức để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng”.

Trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư khẳng định: “Mỗi đồng tiền ngân sách, có nguồn gốc từ ngân sách hoặc tài sản của tập thể, đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, của tập thể, do đó, phải có trách nhiệm sử dụng đúng luật pháp, đúng chính sách và có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện những qui định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai và minh bạch việc mua sắm công cũng như các hoạt động kinh tế khác theo luật pháp. Không dùng công quĩ làm quà tặng mang tính cá nhân; không sử dụng những phương tiện công tác và sinh hoạt quá qui định; không tổ chức các cuộc hội họp hình thức, tốn kém công của và thời gian; không lợi dụng các sinh hoạt riêng như việc tang, việc cưới, sinh nhật… để phô trương thanh thế và thu lợi bất chính.

Tuy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là khó khăn và phức tạp, nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đòi hỏi thực hiện tốt; lại có Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, có các cơ quan chức năng được củng cố và những kinh nghiệm trong các cuộc đấu tranh với các vụ án tham nhũng lớn vừa qua, chúng ta tin tưởng cuộc đấu tranh sẽ thắng lợi, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị để phát triển; muốn giữ vững ổn định chính trị để phát triển thì một trong những việc quan trọng là phải kiên quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả chống tham nhũng, lãng phí. Đảng giữ vai trò lãnh đạo của mình đối với cuộc đấu tranh này, đồng thời phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là phải dựa chắc vào nhân dân, đó là nhân tố chính yếu bảo đảm thành công”.

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định là “nói thì phải làm” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong tư cách người cách mạng, ngay từ ngày mới thành lập Đảng. Muốn cho các cấp “nói thì phải làm”, trước hết từng Uỷ viên Trung ương phải gương mẫu. Mỗi Uỷ viên Trung ương Đảng và gia đình của mình phải là tấm gương trong xã hội về cuộc sống trong sạch, liêm khiết. Tổng Bí thư khẳng định: “Tôi tin chắc là chúng ta có thể làm được nhhư thế, xứng đáng là đảng viên của Đảng do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”.

(Theo TTXVN, VOV)

contentlength: 21438

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm