Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

14:41 20/03/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 19/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ. Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Chính phủ có 19 đầu mối gồm: 1. Vụ Tổng hợp; 2. Vụ Thư ký - Biên tập; 3. Vụ Pháp luật; 4. Vụ Kinh tế tổng hợp; 5. Vụ Kinh tế ngành; 6. Vụ Đổi mới doanh nghiệp; 7. Vụ Quan hệ quốc tế; 8. Vụ Nội chính; 9. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; 10. Vụ Địa phương; 11. Vụ Khoa giáo - Văn xã; 12. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ; 13. Vụ Hành chính; 14. Vụ Tổ chức cán bộ; 15. Vụ Tài vụ; 16. Cục Quản trị; 17. Cục Hành chính - Quản trị II; 18. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 19. Trung tâm tin học.

Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ, Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II được tổ chức cấp phòng.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 17 là các đơn vị hành chính, các đơn vị quy định từ khoản 18 đến khoản 19 là các đơn vị sự nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; bãi bỏ quy định trước đây trái với Nghị định này.

(Theo Thông tấn xã Việt Nam)

contentlength: 3781
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm