Chưa có sự phối hợp từ trung ương tới địa phương

21:50 23/01/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 23/1, Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ được tổ chức tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

TBT phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động - Ảnh: VOV News
TBT phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động - Ảnh: VOV News
Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Sau một năm thực hiện, Cuộc vận động đã được triển khai rộng rãi, có tác động tích cực đến đời sống văn hoá, tinh thần của xã hội.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong việc triển khai Cuộc vận động như: Nhiều nơi vẫn tiến hành thực hiện Cuộc vận động như một phong trào, làm theo đợt, không mang tính liên tục và rộng khắp. Chưa có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương...

Tổng Bí thư đã chỉ rõ tám nhiệm vụ trọng tâm đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay. Năm 2008, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hoàn thành sớm các chỉ tiêu của nhiệm vụ kế hoạch năm năm 2006 - 2010. Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận thức rõ ràng, thực hiện tốt Cuộc vận động là một trong những giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hai là, gắn các nội dung và hình thức tiến hành Cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua, lồng ghép nội dung Cuộc vận động vào mọi hoạt động của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, tổ chức, động viên, lôi cuốn được tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia Cuộc vận động.

Bốn là, quán triệt nguyên tắc "nêu gương" trong thực hành đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương trước trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, các ngành tham gia Cuộc vận động. Cần đưa kết quả thực hiện Cuộc vận động vào chỉ tiêu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Sáu là, chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc huy động sự tham gia góp ý của nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân.

Bảy là, năm 2008 cần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có những nội dung cụ thể, thiết thực.

Tám là, rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động để bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh, theo hướng trên cơ sở định hướng chung, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của ngành, địa phương.

(Theo TTXVN)

contentlength: 5081
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm