Can lap de cuong, dinh huong quy hoach xay dung vung Thu do theo dung nguyen tacVăn phòng Chính phủ vừa ra thông báo số 43/ TB - VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo qui hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội mới đây. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, vùng thủ đô Hà Nội đã phát triển khá nhanh, liên tục và toàn diện về mọi mặt kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá, góp phần quan trọng vào nhịp độ phát triển chung của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển đã bộc lộ một số nhược điểm. Quy hoạch xây dựng tại các địa phương đã có, nhưng sự phối hợp trong quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa được tốt; đầu tư phát triển các khu công nghiệp, hệ thống giao thông còn manh mún, chưa thật sự có hiệu quả, còn gây lãng phí; quy hoạch chủ yếu mới chỉ có định hướng, chưa đủ quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổ chức không gian các công trình kiến trúc.

Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, Ngành và các địa phương trong vùng có biện pháp khắc phục những nhược điểm, bất cập này trong thời gian tới. Trước hết, cần lập đề cương, định hướng quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô theo các nguyên tắc sau:

-  Xác định rõ phạm vi về nội dung, không gian và thời gian quy hoạch. Cần thể hiện rõ đây là quy hoạch xây dựng, không phải quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế kỹ thuật; chú trọng phối hợp liên ngành, liên vùng.

- Quy hoạch xây dựng lập trong phạm vi không gian các tỉnh, thành phố nêu tại Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ, dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế kỹ thuật chủ yếu của vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

- Xác định tầm nhìn chiến lược quy hoạch dài hạn 20 - 30 và 50 năm.

2. Nội dung chủ yếu của quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô gồm:

- Phân bổ không gian mặt bằng sử dụng đất trong toàn vùng cho các ngành kinh tế chủ yếu: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ;

- Quy hoạch mạng lưới đô thị - nông thôn gắn liền với định hướng quy hoạch sử dụng đất;

- Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội toàn vùng Thủ đô;

- Xác định danh mục các dự án chương trình và phân công cụ thể để các Bộ, ngành các địa phương thực hiện.

- Cần lưu ý đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trong vùng Thủ đô phải được sự xem xét của Ban Chỉ đạo trước khi trình duyệt.

3. Giao Bộ xây dựng bổ sung hoàn chỉnh đề cương quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, xin ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo: Giao Bộ Xây dựng, căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo nêu tại quyết định số 118/2003/QĐ -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

5. Giao Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quyết định về việc tổ chức văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, lấy Vụ Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng và Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) làm nòng cốt, bổ sung thêm một số  thành viên của Bộ, Ngành liên quan./.

Quang Anh

VietBao.vn
contentlength: 4929

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm